คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครงาน [Job Application Vocabulary Part.1]

Last updated: 19 เม.ย 2565  |  30826 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสมัครงาน [Job Application Vocabulary Part.1]

"งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข"

ก่อนจะมีเงินต้องอยู่ในจุดที่มีงานก่อนแหละเนอะ เอาหละ.. ต้องพร้อมลงสู่สนามแข่งขันใหม่และ  ปะ สมัครงานจ้า

การเขียนใบสมัครงาน ถือเป็นส่วนที่สำคัญมากกกกกก ยิ่งในยุคออนไลน์ เพราะเป็นด่านแรกที่บริษัทได้รู้จักเรา และก้าวไปขั้นตอนต่อไปไหมนะ

การกรอกใบสมัครงาน หรือการเขียน Resume อาจจะมีการใช้ภาษาอังกฤษ หรือเราควรเลือกใช้ภาษาอังกฤษในหลายๆกรณีเพื่อให้เหมาะกับตำแหน่งงานนั้นๆและแสดงความสามารถทางภาษาในเบื้องต้น

เรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการเขียนใบสมัครงาน ที่ควรรู้กันค่ะ

Personal Info  :  ข้อมูลส่วนตัว

Personal data / Curriculum vitae / Resume / Bio-Data  :  ประวัติส่วนตัว

Applicant  / Candidate  :  ผู้สมัครงาน

Position applied for / Position desired  :  ตำแหน่งที่สมัคร

Date  :  วันที่

Name Titles : คำนำหน้าชื่อ

Applicant Name หรือ Name  :  ชื่อผู้สมัคร

First name  :  ชื่อต้น

Surname  หรือ Last name  :  นามสกุล

Maiden name  :  นามสกุลเดิมของผู้หญิง (ก่อนแต่งงาน)

Age  :  อายุ

Gender หรือ Sex  :  เพศ

Male  :  เพศชาย

Female  :  เพศหญิง

Citizenship / Nationality  :  พลเมือง/สัญชาติ

Date of birth  :  วัน เดือน ปีเกิด

Marital status  :  สถานภาพ (โสด ม่าย หรือ แต่งงาน)

Single  :  โสด

Engaged  :  หมั้น

Married  :  สมรส

Seperated  :  แยกกันอยู่

Divorced  :  หย่าร้าง

Widowed  :  หม้าย

Identification Card No./ID Card No.  :  เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

Height  :  ส่วนสูง

Weight  :  น้ำหนัก

Application signature  :  ลายมือชื่อผู้สมัคร / ลายเซ็น

Address  :  ที่อยู่

Present address  :  ที่อยู่ปัจจุบัน

Postal code  :  รหัสไปรษณีย์

Residence  :  ที่พัก

Own house  :  บ้านของตนเอง

Rent house  :  บ้านเช่า

Living with Parents  :  พักอยู่กับพ่อ - แม่

Boarding house / Dormotory  :  หอพัก

Religion  :  ศาสนา

Buddhism  :  ศาสนาพุทธ

Christiam  :  ศาสนาคริสต์

Islam  :  ศาสนาอิสลาม

Irreligious  :  ไม่นับถือศาสนาใดๆ

Marital status  :  สถานภาพการสมรส

Single  :  โสด

Married  :  แต่งงานแล้ว

Separated  :  แยกกันอยู่

Divorced  :  หย่าร้าง

Spouse  :  คู่สมรส

Education Background  :   ประวัติการศึกษา

Certificate / Degree obtained  :  วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

Degree level  :  ระดับการศึกษา

Subject major  :  สาขาวิชาหลัก

Bachelor's Degree  :  ปริญญาตรี

Master's Degree  :  ปริญญาโท

Doctorate's Degree  :  ปริญญาเอก

Diploma  :  อนุปริญญา

High school  :  มัธยมศึกษาตอนปลาย

High vocational certificate  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

Vocational certificate  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

Secondary school  :  มัธยมศึกษาตอนต้น

Primary school / Elementary school  :  ประถมศึกษา

GPA / Overall Grade  :  เกรดเฉลี่ย / ผลการเรียนเฉลี่ย

Work Experience  :  ประสบการณ์ทำงาน

 Company name  :  ชื่อบริษัท

Job Title  :  ตำแหน่งงาน

Responsibilities  :  งานที่รับผิดชอบ

Description  :  คำอธิบายตำแหน่งงานที่ทำ

Full time job  :  งานประจำ

Part time job  :  อาชีพเสริม

Self-employed  :  ทำงานส่วนตัว

Period of employment  :  ระยะเวลาการทำงาน

Reasons for leaving  :  เหตุผลที่ลาออกจากงาน

Skills  :  ทักษะ หรือความชำนาญ

IT Skills  :  ความสามารถทางด้านไอที 

Language Skills  :  ความสามารถทางภาษา

Training courses  :  การฝึกอบรม

Documents  : เอกสาร

Application Form  :  ใบสมัครงาน

Application letter  :  จดหมายสมัครงาน

Birth Certificate  :  สูติบัตร หรือใบเกิด

Identification Card (ID Card)  :  บัตรประจำตัวประชาชน

Issued by  :  ออกให้โดย

Issued Date  :  วันที่ออกบัตร 

Home Registration  :  ทะเบียนบ้าน

Marriage Certificate  :  ทะเบียนสมรส

Letter of Recommendation / Employment Certificate  :  หนังสือแนะนำ หรือหนังสือรับรองการทำงาน

Valid Date / Expire Date  :  วันที่บัตรหมดอายุ

Military Status  :  สถานภาพทางทหาร

Conscripted  :  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

Exempted  :  ได้รับการยกเว้น

No Military Service  :  ยังไม่เกณฑ์ทหาร

No Military Service Obligation  :  ไม่มีพันธะทางทหาร

Reserved Officers' Training CorpCoure (R.O.T.C)  :  หลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.)

Black slot / Exempted through Military Drawing Ballot  :  จับได้ใบดำ

Certificate of exemption from military service  :  ใบปลดประจำการทหาร

Military Discharge Letter  :  ใบปลดประจำการทหาร 

คำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครงาน

Expected salary / Salary expected  :  เงินเดือนที่ต้องการ

Negotiable  :  ต่อรองได้ (เงินเดือน)

Referenced  :  บุคคลอ้างอิง

Person to notify in case of emergency  :  บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

Type in own handwriting  :  เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง

ที่นี้เราก็พร้อมกรอกไปสมัครกันแล้ว ลุยกันเลยค่ะ เพื่องานที่รัก >> - - /

   คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักพบในประกาศรับสมัครงาน [Job Advertisement Vocabulary Part.2]

   คำถามสัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ [Job interview questions]

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้