ห้องเรียนพิเศษระดับมัธยม แต่ละห้องคืออะไรกันนะ?

Last updated: 14 มี.ค. 2567  |  119481 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ห้องเรียนพิเศษระดับมัธยม แต่ละห้องคืออะไรกันนะ?

โดยปกติห้องเรียนระดับมัธยมแต่เดิม จะมีหลักสูตรเหมือนกันในระดับชั้นมัธยมตอนต้น และแยกสายเรียนเป็นห้องเรียนวิทย์ - คณิต, ศิลป์ - คำนวณ และศิลป์ภาษาต่างๆ ตอน ม.ปลาย การจัดห้องเรียนภายในก็อาจเพิ่มเติมห้องคิง ห้องควีนเป็นต้น

แต่ในปัจจุบัน การจัดรูปแบบการศึกษาระดับมัธยมมีความหลากหลายมาก โรงเรียนหลายแห่งมีการจัดห้องเรียนพิเศษเพื่อให้ตรงกับความถนัดและเฉพาะทางมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจมีการแยกห้องพิเศษเหล่านี้ตั้งแต่ประถมเลยทีเดียว

เรามาดูกันว่า "ห้องเรียนพิเศษ" เหล่านั้นเรียนเกี่ยวกับอะไร และมีที่ตรงกับความสนใจของเราบ้างรึเปล่า

   GIFTED

คำว่า "กิฟต์" หรือ "กิฟเต็ด" ทับศัพท์มาจากคำว่า Gifted ในภาษาอังกฤษที่หมายถึง พรสวรรค์ ดังนั้น "ห้องกิฟต์" จึงหมายถึงห้องเรียนที่จัดหลักสูตรให้เหมาะสมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กที่ฉายแววอัจฉริยะ

ห้อง Gifted นั้นเป็นห้องเรียนพิเศษของนักเรียนสาย วิทย์-คณิต ที่เน้นการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาจะมีความเข้มข้น และมีเนื้อหาที่มากกว่าห้องเรียนปกติ อาจจะมีเนื้อหาที่อยู่ในระดับชั้นที่สูงกว่าเรียนอยู่ด้วย โดยชั่วโมงเรียนของห้อง Gifted ก็จะมากกว่าห้องปกติ

หากเป็นระดับชั้น ม.ต้น ส่วนใหญ่มักเป็นห้องกิฟต์รวมทั้งคณิต วิทย์ และภาษาอังกฤษ แต่พอมาเป็นระดับ ม.ปลาย จะแบ่งสายชัดเจนมากขึ้น เช่น "โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ" ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่เลือกเรียนได้ทั้งสายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ห้องกิฟต์แต่ละโรงเรียน อาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความร่วมมือกับโครงการต่างๆ

อาทิ รร.สายปัญญารังสิต จะใช้ชื่อห้องกิฟต์ว่า "โครงการห้องเรียนพิเศษของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)" ซึ่งจะเรียนวิทย์คณิตแบบเข้มข้น เสริมด้วยภาษาอังกฤษ

ส่วน รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะใช้ชื่อว่า "โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ" ม.ต้น จนถึง ม.ปลาย ในสายคณิตวิทย์ และอังกฤษ

ในขณะที่ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย หลักสูตรจะเน้นคณิต วิทย์ อังกฤษ โดยวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะเข้มข้นกว่าหลักสูตรปกติ เน้นปฏิบัติจริง สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชาและวิทยากรภายนอก วิชาภาษาอังกฤษเรียนกับคุณครูต่างชาติมากกว่าโครงการปกติ 
 
รร.สตรีวิทยาจะมีทั้งห้องกิฟต์ธรรมดาในชื่อ "ห้องเรียนพิเศษตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์" และยังมี "โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน." ที่เพิ่มขึ้นมาภายหลัง ซึ่งจะเน้นวิทย์มากกว่าคณิต และเน้นสอบ สสวท. สอวน. และโอลิมปิก อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีโครงการห้องเรียนพิเศษอื่นๆ แต่หลายหลักสูตรก็ใกล้เคียงกันจนแยกแทบไม่ออก  

   TEP

TEP ย่อมาจาก Talent Enrichment Program (เน้นคณิตฯ วิทย์ฯ และภาษาอังกฤษ) การเรียนของห้องนี้ก็จะเหมือนกับห้อง Gifted แต่แค่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นห้องเรียนพิเศษของนักเรียนสาย วิทย์-คณิต นั่นเอง

   GATE

GATE ย่อมาจาก Gifted and Talent Education Program โดยห้องเรียน GATE จะเรียนคล้ายกับ ห้องเรียน Gifted และ TEP แต่จะมีความแตกต่างกันออกไป ตรงที่ความเข้มข้นของเนื้อหาบางวิชา

   SMA

SMA ย่อมาจาก Science Math Ability ห้องเรียนนี้เป็นหลักสูตรคล้ายกับ Gifted, TEP และ GATE ของนักเรียนสาย วิทย์-คณิต นั่นเอง

   SME

SME ย่อมาจาก Science Math English ห้องเรียนนี้จะเน้น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่จะเพิ่มวิชาภาษาอังกฤษด้วย การเรียนห้องเรียนนี้จะคล้ายกับห้อง Gifted แต่จะเพิ่มชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วย

   AP

AP ย่อมาจาก Academic Proficiency Program เป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

   ESC

ESC ย่อมาจาก Enrichment Science Classroom ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. เน้นวิทย์ฯ คณิตฯ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ต่อไปไปดูห้องเรียนที่มีความแตกต่างออกไปจากห้อง GIFTED กันบ้าง
 

   EIS

EIS ย่อมากจาก English for Integrated Study เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์โดยใช้ตำราภาษาอังกฤษ แต่สอนโดยครูไทย

   MSEP

MSEP ย่อมาจาก Mathematic and Science Enrichment Program เน้นรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ    

   EP

EP ย่อมาจาก English Program เป็นห้องเรียนที่เน้นวิชาภาษาอังกฤษ โดยการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษเกือบทั้งหมด คล้ายๆ กับโรงเรียนนานาชาติ ต่างกันตรงที่บางรายวิชาจะสอนเป็นภาษาไทย

   MEP

MEP ย่อมาจาก Mini English Program เป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเหมือนกับห้อง English Program เพียงแต่ความเข้มข้นจะน้อยกว่า อาจจะมีหลายวิชาที่เรียนเป็นภาษาไทย

   IEP

IEP ย่อมาจาก Intensive English Program เป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเรียนแบบ English Program หรือเรียนเกือบทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ เหมือนกับการรวมกันของห้องเรียน Gifted กับ English Programเข้าด้วยกัน เพียงแต่วิชาวิทย์และคณิตศาสตร์เนื้อหาอาจไม่เข้มข้นเท่าห้อง Gifted

........ฯลฯ........

ยังไม่หมดนะคะ ยังมีโรงเรียนที่อาจมีหลักสูตรห้องพิเศษแตกต่างจากนี้ แต่น้องๆยังไม่ต้องกังวลไป โครงสร้างหลักๆยังเรียนตามเนื้อหาปกติของหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ บทเรียนและความรู้พื้นฐานเหล่านี้ยังอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกัน แต่การจัดรูปแบบการเรียน ความเข้มข้นของการเรียน วิชาเสริม หรือภาษาที่ใช้ในการเรียนทำให้มีการจัดให้หลักสูตรเหล่านี้ต่างกัน เพราะในท้ายที่สุด น้องๆยังคงอยู่ในการระบบการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ที่ใช้พื้นฐานความรู้เหมือนกันนั่นเอง

หลักสูตรเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้น้องๆได้เรียน หรือเน้นในส่วนที่ตนเองถนัด หรือสนใจเร็วขึ้นจากเดิมที่จะแยกไปเรียนตามวิชาเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะ แต่อย่างที่พี่บอก ปลายทางยังรวมกันที่ข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย พื้นฐานความรู้จึงยังไม่แยกกันอย่างชัดเจน

ดังนั้นไม่ต้องกังวลมากไปเพราะในการเลือกสายเรียนเพราะยังมีปัจจัยหลายอย่าง ที่ต้องใช้ร่วมในการตัดสินใจ

ไม่ว่าจะเป็นวิชาที่เราชอบเรียน หรือมีความถนัด

โรงเรียนที่เราสนใจหรือสะดวกเข้าศึกษาต่อ

ภาษาที่ต้องใช้ในการเรียน เช่นบางห้องเรียนพิเศษเรียนเป็นภาษาอังกฤษเรามีพื้นฐานหรือมีความพร้อมหรือไม่

พี่หวังว่าข้อมูลห้องเรียนนี้อาจทำให้น้องๆเห็นภาพห้องเรียนพิเศษต่างๆมากขึ้น และเมื่อสนใจเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนไหน ก็สามารถดูโครงสร้างหลักสูตรของห้องเรียนนั้นอีกที ก็จะได้คำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะ ว่าห้องเรียนที่เราสนใจเข้าศึกษาต่อ เน้นเรียนเกี่ยวกับอะไรและตรงตามความต้องการของเรารึเปล่านั่นเองค่ะ

  ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567


       

       

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้